Perforating disorder secondary to chronic renal failure or diabetes mellitus

    Copyright : Mitsuhiro Sugiura, M.D.